Statut

I. Nazwa i siedziba Koła
Koło nosi nazwę Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego.
Siedzibą Koła jest Instytut Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

II. Cele i zadania
Propagowanie tematyki finansów wśród studentów.
Działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu finansów i nauk pokrewnych.
Organizowanie konferencji naukowych dotyczących finansów i rynków finansowych.
Zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką finansów międzynarodowych.
Zdobywanie praktycznego doświadczenia.
Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi kołami naukowymi w zakresie wspólnych projektów.

III. Formy działalności
Cykliczne spotkania organizacyjne.
Organizowanie warsztatów i spotkań o tematyce finansowej.
Wyjazdy na konferencje naukowe oraz organizowanie własnych.

IV. Członkostwo w Kole
Członkami Zwyczajnymi mogą zostać:
- Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowani tematyką wynikającą z programu działalności Koła;
- Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego.
Członkiem Zwyczajnym zostaje się po podpisaniu deklaracji członkowskiej.
Do obowiązków Członka Zwyczajnego Koła należy aktywne uczestnictwo w statutowych formach działalności.

Utrata statusu Członka Zwyczajnego.
Utrata statusu Członka Zwyczajnego następuje poprzez skreślenie z listy członków:
na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z działalności w Kole;
przez władze, na wniosek Prezesa Zarządu Koła, gdy członek nie uczestniczy w statutowej działalności Koła;
w przypadku rozwiązania Koła.
Niewykonywanie obowiązków nie powoduje skreślenia z listy członków Koła w uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych Zarządowi.

Członkami Honorowymi mogą zostać:
Członkowie Zwyczajni, którzy w sposób znaczący przyczynili się do rozwoju Koła, nie mogący aktywnie uczestniczyć w statutowych formach działalności;
osoby fizyczne i prawne, niezwiązane z Kołem, które przyczyniły się do jego rozwoju.
Członkiem Honorowym zostaje się na wniosek Zarządu Koła, po uzgodnieniu z Opiekunem Naukowym Koła i za zgodą osoby zainteresowanej taką formą członkostwa.
Utrata statusu Członka Honorowego następuje: na osobisty, pisemny wniosek członka, który chce zrezygnować z przyznanego statusu; w przypadku rozwiązania Koła.

V. Władze Koła
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, które zwoływane jest każdorazowo przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków jest Prezes Zarządu.
Walne Zebranie Członków Koła może być zwoływane z ważnych przyczyn na wniosek minimum 2/3 członków Koła, skierowany do Zarządu.
Władzą wykonawczą Koła jest Zarząd Koła.

VI. Sposób powoływania Zarządu
Zarząd pochodzi z wyboru.
Członkiem Zarządu może być tylko Członek Zwyczajny Koła.
Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Koła na początku roku akademickiego, w wyborach bezpośrednich.
Kandydatury do Zarządu mogą zgłaszać Członkowie Zwyczajni Koła oraz Opiekun Naukowy Koła.
W skład Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu;
Wiceprezes ds. finansów;
Wiceprezes ds. promocji.

VII. Czas trwania kadencji
Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Ustępujący Zarząd może być każdorazowo wybrany na kolejną roczną kadencję.
Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, jeżeli w sposób rażący zaniedbuje zadania statutowe. Odwołać Zarząd może tylko Walne Zebranie Członków Koła poprzez głosowanie bezpośrednie i jawne, większością głosów.
Do głosowania nad odwołaniem Zarządu konieczny jest wniosek minimum dwóch Członków Zwyczajnych Koła.
Zarząd może sam zrezygnować z pełnienia swoich obowiązków.
Po ustąpieniu lub odwołaniu Zarządu, ustępujący Zarząd ma obowiązek ogłosić wybory nowego Zarządu w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ustąpienia.
Do czasu wyboru nowych władz pracami Koła kieruje ustępujący Zarząd.

VIII. Zadania Zarządu
Koordynacja prac Koła.
Reprezentowanie Koła przed władzami Instytutu, Wydziału, Uniwersytetu Gdańskiego oraz reprezentacja Koła poza uczelnią.
Nadzór nad opracowaniem programu działania Koła na kolejny rok akademicki.
Ustalenie preliminarza kosztów na początek każdego roku akademickiego.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła pod koniec każdego roku akademickiego.
Zadania określone w punktach 3, 4, 5 powinny być opiniowane przez Opiekuna Naukowego Koła.

IX. Finanse Koła
Koło finansowane jest ze środków otrzymywanych od stosownych władz Uniwersytetu Gdańskiego, darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
Koło nie pobiera składek od swoich członków.
Gdy budżet Koła nie pokrywa przewidywanych wydatków związanych z określonym projektem, możliwe jest pobieranie składek od Członków Zwyczajnych. Na składkę oraz jej wysokość każdorazowo muszą wyrazić zgodę Członkowie Zwyczajni Koła.
Działalnością finansową Koła kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

X. Zmiany Statutu

Zmian Statutu może dokonać tylko Walne Zebranie Członków Koła w porozumieniu z Opiekunem Naukowym Koła.

XI. Warunki i sposób rozwiązania Koła

Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd Koła, który uchwałę taką przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Koła.
Uchwała o zawieszeniu działalności Koła wchodzi w życie po przyjęciu jej przez Walne Zebranie Członków Koła.
Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Koła, na wniosek Zarządu lub Opiekuna Naukowego Koła.
Uchwała o rozwiązaniu Koła zapada bezwzględną większością głosów Członków Zwyczajnych.